Lukeva tulevaisuus -hankkeen tavoitteet

Yhteistyöllä lukutaitomuskelit kuntoon!

Lukukeva tulevaisuus -hankkeen tavoitteena on luoda jokaiselle lapselle hänen lukutaitojaan tukeva ja kehittävä lukutaitopolku, joka varhaiskasvatuksesta lähtien tukee hänen monilukutaitojaan ja lukuinnostustaan aina peruskoulun päättymiseen asti, ja valmistaa hänelle lukevaa tulevaisuutta.

Tavoitteena on verkostoitua ja rakentaa kouluyhteisön rakenteisiin integroitavia toimia jotka jäävät elämään pysyvinä toimenpiteinä. Tavoitteena on taata jokaiselle lapselle tasa-arvoinen mahdollisuus kehittää lukemisen taitojaan riippumatta kotitaustasta, kotikielestä ja yhteiskunnallisesta asemasta, ja tukea lasten tasa-arvoista oppimista sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

Lukutaitopolku-mallin tavoite on integroida koulu- ja kuntayhteistyöverkostoon pysyviä lukutaitotoimia ja rakenteita, jotka jäävät elämään yli hankekauden itsestäänselvänä osana pysyvää ja pitkäjänteistä lukutaitotoimintaa. Hankkeen pyrkimyksenä on saattaa lukutaitotyö osaksi kunnan varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmia.

Hankkeen aikana luodaan myös yhteistyösuunnitelmia ja -sopimuksia eri tahojen välille, jotta saadaan rakennettua kuntaan ja kouluyhteisöön pysyvä monilukutaitoja edistävä verkosto. Hankkeen tavoitteena on laajentua myös yli kuntarajojen laajemmaksi verkostoksi ja malliksi muiden kuntien lukutaitotyötä hyödyttämään.

Hanke antaa lapsille ja nuorille tasa-arvoiset lähtökohdat monilukutaitojen oppimiselle ja kehittämiselle monimuotoisten tekstien, tilanteiden ja alustojen parissa. Hanke edistää lukemisen kulttuurin näkyvyyttä ja kielitietoisuuden heräämistä.

Hanke edistää yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia yksilötasosta lähtien, toisaalta koko kunta ja verkosto kasvaa osallisuuteen yksilön lukutaitojen kehittäjänä, tukijana ja mahdollistajana. Hanke kehittää terveys- ja talouslukutaitoja antamaan pohjaa arjessa pärjäämiselle ja hyvälle elämälle sekä kehittää medialukutaitoja ja kriittistä lukutaitoa osana digitaalisiakin lukutaitoja. Tasa-arvoiset mahdollisuudet hyviin monilukutaitoihin ja vuorovaikutustaitoihin antavat jokaiselle tasa-arvoisen pohjan opiskeluissa ja työelämässä sekä mahdollistaa osallisuuden aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä.